-monitorim inteligjent
-efiçencë maksimale
-dizajn pa siguresë
-garanci produkti 5-10 vjeçare